từ hóa trong Tiếng Anh là gì?

từ hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ hóa

    to magnetize

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ hóa

    to magnetize