từ mới trong Tiếng Anh là gì?

từ mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ mới

    new word; neologism