từ kế trong Tiếng Anh là gì?

từ kế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ kế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ kế

    magnetometer