từ học trong Tiếng Anh là gì?

từ học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ học

    * dtừ

    magnetism, magnetics