từ hàn trong Tiếng Anh là gì?

từ hàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ hàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ hàn

    literary; exchange of letters; correspondence