từ rầy trong Tiếng Anh là gì?

từ rầy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ rầy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ rầy

    henceforth, henceforward, from now on