từ ngữ trong Tiếng Anh là gì?

từ ngữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ ngữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • từ ngữ

  term; word; expression

  từ ngữ mới new word/expression; neologism

  tài liệu này dùng từ ngữ rất cẩn thận this is a very carefully worded document

  letterpress

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • từ ngữ

  expression, phrase