từ lúc trong Tiếng Anh là gì?

từ lúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ lúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ lúc

    xem từ khi

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ lúc

    from the moment, since (the time when)