từ khi trong Tiếng Anh là gì?

từ khi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ khi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ khi

    since

    từ khi nào? since when?

    tôi biết nó từ khi nó còn (là) con nít i have known him since he was a child

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ khi

    since