từ căn trong Tiếng Anh là gì?

từ căn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ căn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ căn

    (languistics) root

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ căn

    root