từ ấy trong Tiếng Anh là gì?

từ ấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ ấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ ấy

    xem từ đấy