từ cực trong Tiếng Anh là gì?

từ cực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ cực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ cực

    magnetic pole

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ cực

    magnetic pole