từ lâu rồi trong Tiếng Anh là gì?

từ lâu rồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ lâu rồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ lâu rồi

    a long time ago, for a long time already