nổi xung trong Tiếng Anh là gì?

nổi xung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi xung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi xung

    xem nổi cơn tam bành

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nổi xung

    như nhổi giận

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi xung

    to get angry, become angry