nổi lửa trong Tiếng Anh là gì?

nổi lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi lửa

    to light a fire; to make a fire

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nổi lửa

    Make (build) a fire

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi lửa

    make (build) a fire