nổi gió trong Tiếng Anh là gì?

nổi gió trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi gió sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi gió

    the wind rises

    bên ngoài trời bắt đầu nổi gió the wind was starting to blow outside