nổi ghen trong Tiếng Anh là gì?

nổi ghen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi ghen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi ghen

    to become jealous

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi ghen

    to become jealous