nổi bệnh trong Tiếng Anh là gì?

nổi bệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi bệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi bệnh

    to become ill

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi bệnh

    to become ill