nổi dóa trong Tiếng Anh là gì?

nổi dóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi dóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nổi dóa

    (địa phương) như nổi giận