nổi dậy trong Tiếng Anh là gì?

nổi dậy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi dậy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nổi dậy

  to rise up in arms; to rebel; to revolt

  nổi dậy chống áp bức to rise up against oppression; to revolt against oppression

  cuộc nổi dậy rising; uprising; revolt; insurrection

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nổi dậy

  Rise up

  Nổi dậy chống áp bức: To rise up against oppression

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nổi dậy

  to rise up, rebel, revolt; revolution, insurrection