nổi khùng trong Tiếng Anh là gì?

nổi khùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi khùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi khùng

    xem nổi điên

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nổi khùng

    như nổi giận