nổi bắp trong Tiếng Anh là gì?

nổi bắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi bắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi bắp

    * dtừ

    muscularity

    * ttừ

    muscular