nổi quạu trong Tiếng Anh là gì?

nổi quạu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi quạu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi quạu

    get angry, show temper