nổi cơn trong Tiếng Anh là gì?

nổi cơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi cơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi cơn

    to have a bout (of fever), have an outburst (of passion), have a fit