nổi doá trong Tiếng Anh là gì?

nổi doá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi doá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi doá

    (địa phương) xem nổi giận