nổi cơn giận trong Tiếng Anh là gì?

nổi cơn giận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi cơn giận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi cơn giận

    xem nổi cơn tam bành