nổi loạn trong Tiếng Anh là gì?

nổi loạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi loạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nổi loạn

  to rise in rebellion/in revolt (against... ); to rebel/revolt/mutiny (against... )

  kẻ nổi loạn rebel; mutineer

  lực lượng nổi loạn rebel forces

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nổi loạn

  Rebel, revolt

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nổi loạn

  to rebel, revolt, riot; riot