nổi nhọt trong Tiếng Anh là gì?

nổi nhọt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi nhọt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi nhọt

    have a rose, a boil

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi nhọt

    have a rose, a boil