nổi mề đay trong Tiếng Anh là gì?

nổi mề đay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi mề đay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi mề đay

    raised rash