nổi sóng trong Tiếng Anh là gì?

nổi sóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi sóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi sóng

    choppy