nổi vân rạn trong Tiếng Anh là gì?

nổi vân rạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi vân rạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi vân rạn

    * nđtừ

    craze