nổi thêm trong Tiếng Anh là gì?

nổi thêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi thêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi thêm

    * dtừ

    intensification

    * ngđtừ

    intensify