nổi hiệu trong Tiếng Anh là gì?

nổi hiệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi hiệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi hiệu

    give the signal

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi hiệu

    give the signal