nổi lên lại trong Tiếng Anh là gì?

nổi lên lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi lên lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi lên lại

    * dtừ

    resurgence

    * ttừ

    resurgent