nổi như cồn trong Tiếng Anh là gì?

nổi như cồn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi như cồn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi như cồn

    to be known to everybody