nổi nóng trong Tiếng Anh là gì?

nổi nóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi nóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi nóng

    xem nổi cơn tam bành

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nổi nóng

    Lose one's temper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi nóng

    to lose one’s temper, get upset