nổi hạch trong Tiếng Anh là gì?

nổi hạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi hạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổi hạch

    to develop a lump, cyst