nổi da gà trong Tiếng Anh là gì?

nổi da gà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi da gà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi da gà

    to get goose-flesh/goose-pimples; to get the creeps; to feel one's flesh creep/crawl; to feel creepy

    làm cho ai nổi da gà to give somebody the creeps; to make somebody's flesh crawl/creep

    chuyện ma nghe nổi da gà spine-chilling/hair-raising/creepy ghost story