nổi lên bất ngờ trong Tiếng Anh là gì?

nổi lên bất ngờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi lên bất ngờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi lên bất ngờ

    * thngữ

    to crop up