nổi bật hẳn lên trong Tiếng Anh là gì?

nổi bật hẳn lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổi bật hẳn lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổi bật hẳn lên

    * thngữ

    to bring into focus; to bring to a focus