writ of right nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writ of right nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writ of right giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writ of right.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • writ of right

    a writ ordering that land be restored to its rightful owner

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).