writing ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing ink.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • writing ink

    any permanent or washable ink used with pens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).