writing-paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing-paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing-paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing-paper.

Từ điển Anh Việt

  • writing-paper

    /'raitiɳ,peipə/

    * danh từ

    giấy viết

    giấy viết thư