writing-cabinet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing-cabinet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing-cabinet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing-cabinet.

Từ điển Anh Việt

  • writing-cabinet

    * danh từ

    văn phòng