writing paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing paper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • writing paper

    paper material made into thin sheets that are sized to take ink; used for writing correspondence and manuscripts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).