writing board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing board.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • writing board

    work surface consisting of a wide lightweight board that can be placed across the lap and used for writing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).