writing tools application programme interface (wtapi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing tools application programme interface (wtapi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing tools application programme interface (wtapi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing tools application programme interface (wtapi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • writing tools application programme interface (wtapi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện chương trình ứng dụng của các công cụ ghi