writing desk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing desk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing desk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing desk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • writing desk

    a portable case containing writing materials and having a writing surface

    a desk for writing (usually with a sloping top)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).