writing-desk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing-desk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing-desk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing-desk.

Từ điển Anh Việt

  • writing-desk

    /'raitiɳdesk/

    * danh từ

    bàn viết, bàn giấy