writing-table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing-table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing-table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing-table.

Từ điển Anh Việt

  • writing-table

    /'raitiɳ,teibl/

    * danh từ

    bàn viết